Holy Wednesday

Psalm 22: My God, my God, why hast thou forsaken me?